Naše cesta

Současná podoba dopravy, založená především na spalování uhlovodíkových paliv, je pro svojí vysokou energetickou a emisní náročnost již v nejbližších létech neudržitelná. Podobně jako ostatní obory lidské činnosti projde doprava zásadní proměnou. Jejím cílem však není pouhé snížení spotřeby energie a produkce emisí, ale zásadní zvýšení kvality dopravy osob i věcí směrem k vyšší rychlosti a komfortu.

Budoucností dopravy je multimodalita, promyšlená spolupráce jednotlivých druhů dopravy. Tři základní energetické přednosti železnice (nízký valivý odpor ocelových kol na ocelových kolejnicích, nízký aerodynamický odpor dlouhých štíhlých vozidel tvořících vlak a široce zavedené liniové elektrické napájení) dávají moderní železnici významnou roli v multimodální mobilitě, a to zajišťovat silné a pravidelné přepravní proudy.

K naplnění této úlohy však železnice musí motivovat cestující i přepravce rychlostí a kvalitou a též musí mít náležitou přepravní kapacitu. To souvisí s aplikacemi moderních technologií.

Tyto principy přirozeně působí na mnoha úrovních. Lidé rádi cestují moderními rychlými vlaky, regiony rozvíjejí železniční dopravu, Česká republika modernizuje konvenční železniční síť a začíná intenzivně budovat vysokorychlostní železniční systém. Na úrovni Evropy jsou cíle pro dopravu definovány velmi podrobně a směřují k naplnění cílů přijatých na úrovni světa v konkrétní podobě Pařížské klimatické dohody a na úrovni Evropské unie v podobě Zelené dohody pro Evropu (Green Deal).

Toto dění se pochopitelně bytostně dotýká i institucí profesně se zabývajících železniční dopravou, tedy dopravců, průmyslu, výzkumu, škol a podobně. Svoji budoucnost spojují s budoucností moderní železnice a mají přirozený zájem ji aktivně ovlivnit.

Snaha postupovat k naplnění cílů moderní bezemisní železnice koordinovaně vyústila v myšlenku vytvořit spolek Zelená železnice.

Spolek Zelená železnice chce svou aktivní činností pomoci budoucímu rozvoji zelené železnice v České republice. V rámci našich aktivit budeme prezentovat nesporné výhody železnice, a to nejen z hlediska bezpečnosti, ale také s ohledem na vysokou šetrnost k životnímu prostředí.

Efektivní používání železnice totiž výrazně napomáhá ke snížení emisí z dopravy. Železnice se podílí na emisi skleníkových plynů pouze 0,5 %, což je oproti silniční dopravě (71,7 %) a letecké dopravě (13,9 %) opravdu výrazný rozdíl.

Samotná Evropa dává železnici zelenou a masivně investuje do jejího rozvoje. To významně pomůže k posílení podílu železnice na přepravním trhu a také k poklesu emisi skleníkových plynů v dopravě.

O nás

Spolek Zelená železnice byl oficiálně založen 17. září 2021 (symbolicky – na Den Železnice). Jeho hlavním cílem je koordinovaný rozvoj bezemisní dopravy tak, aby investice do vývoje a výroby vozidel, ale také do budování související infrastruktury byly efektivní a pro dopravce i objednatele finančně dostupné. Spolek chce být zároveň partnerem státu a regionálních samospráv při vytvoření potřebného legislativního rámce této významné změny v rámci Zelené Dohody pro Evropu.

Zakládajícími členy spolku Zelená železnice jsou České dráhy, ČD Cargo, Škoda Transportation,
Siemens Mobility ČR, CZ LOKO, ČEPRO a Vysoká škola logistiky v Přerově.

 

Základní cíle spolku Zelená železnice:

  • soulad cílů „Zelené dohody pro Evropu“ a aktivit spolku
  • aktivní spolupráce na zavádění bezemisních a energeticky úsporných kolejových vozidel, která budou jak ekologická, tak ekonomická
  • snižování spotřeby energie a produkovaných emisí ve spojení s přepravou osob a zboží po železnici
  • řešení problematiky snižování energetické a emisní náročnosti železničních kolejových vozidel
  • zaměření na rozvoj bezemisní a energeticky úsporné železniční dopravy a rozvoj infrastruktury pro bezemisní železniční dopravu
  • podpora a prosazování společného zájmu pro zařazení současných elektrických bezemisních vozidel mezi podporované investice cílené ke snížení spotřeby energie a ke snížení emisí
  • platforma pro tvorbu a výměnu technických informací o ekologických/bezemisních vozidlech, spolupráce a popřípadě oponentura technických standardů
  • prezentace a uplatnění společného zájmu k vytvoření a následnému schválení příznivé legislativy, která zároveň umožní rozvoj bezemisní energeticky úsporné železniční dopravy
  • podpora a uplatnění společného zájmu na vznik odpovídajících finančních zdrojů (např. dotační programy), nebo zavedení takových finančních modelů, které ekonomicky pokryjí ekologickou a bezemisní dopravu (např. koeficienty v platbách od objednatelů dopravních výkonů)
  • pozitivně orientovaná propagace bezemisní energeticky úsporné železniční dopravy vč. pozitivního dopadu na veřejnost

 

K naplnění svého cíle ustanovil spolek Zelená železnice pracovní skupiny, které jsou složeny z odborníků jednotlivých členů spolku, ale i z řad odborné veřejnosti.

 

Předsednictvo:
Roman Kokšal (Siemens Mobility ČR) – předseda
Tomáš Tóth (ČD Cargo) – místopředseda
Jiří Ješeta (České dráhy)
Tomáš Ignačák (Škoda Transportation)
Josef Gulyás (CZ LOKO)

 

Revizní komise:
Antonín Hájek – předseda
Robert Heděnec
Jan Kutálek
Václav Cempírek
Jaromír Šilhánek

 

Čestný prezident:
Václav Nebeský

Výkonný ředitel:
Antonín Felber

 

Naši členové

Řádnými členy spolku Zelená železnice jsou

Kontakt

Zelená železnice, z. s.

Trocnovská 1/2
CZ-13000 Praha 3
IČ: 11857251

Sledujte nás i na sociálních sítích: