Jezdíme
na zelenou

Pro média

Hlavním cílem spolku Zelená železnice, který byl oficiálně založen 17. září 2021, je koordinovaný rozvoj bezemisní dopravy tak, aby investice do vývoje, výroby vozidel, ale také do budování související infrastruktury byly efektivní a pro dopravce i objednatele finančně dostupné. Spolek chce být zároveň partnerem státu a regionálních samospráv při vytvoření potřebného legislativního rámce této významné změny v rámci Zelené dohody pro Evropu.

Členy spolku jsou samotní dopravci, výrobci vozidel, akademická sféra a další společnosti s dopadem činnosti na železniční sektor a železniční průmysl v České republice.

 

 

 

 

 

Ing. Václav Nebeský, LL.M.
Vystudoval dopravní management, marketing a logistiku na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice a získal titul Corporate Master of Laws (LL.M.) na CEMI. Svou kariéru začínal ve skupině České dráhy, kde působil jak v samotných Českých drahách, tak v managementu dceřiných firem. Poté působil ve vrcholových pozicích různých technologických firem v privátním sektoru. Pracoval jako poradce a posléze i jako náměstek ministryně na Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky. Byl členem Řídícího výboru Českých drah a členem Rady vlády pro informační společnost. V letech 2019 – 2020 se vrátil do Českých drah jako předseda představenstva a generální ředitel a ve vrcholovém managementu skupiny zůstal až do roku 2022. Má rozsáhlé zkušenosti s řízením firem v oblasti dopravy a informatiky i se státní správou. Ve funkci Čestného prezidenta spolku Zelená železnice je od roku 2022.

Ing. Antonín Felber
Vystudoval technickou kybernetiku na Českém vysokém učení technickém v Praze. Přes deset let působil ve vedení různých technologických společností v České republice a v letech 2018 – 2021 byl obchodním ředitelem švýcarské společnosti HaslerRail v Bernu. Má rozsáhlé zkušenosti ze železničního sektoru nejen na českém, ale i zahraničním trhu. Ve funkci Výkonného ředitele spolku Zelená železnice je od roku 2022.

Tiskové zprávy

29. 4. 2022

Čestným prezidentem spolku Zelená železnice je Václav Nebeský

Tisková zpráva 29.04.2022 - ke stažení

28. 1. 2022

Výkonným ředitelem spolku Zelená železnice byl potvrzen Antonín Felber. Současně byl přijat přijat další řádný člen spolku, a to společnost ČEZ ESCO

Tisková zpráva 28.01.2022 - ke stažení

Medailonky členských společností

Společnost CZ LOKO patří k nejvýznamnějším podnikům středoevropského železničního strojírenství. Na základě více než 170 letých zkušeností realizuje projekty vývoje, konstrukce, výroby a modernizace kolejových vozidel, včetně komplexního řešení následného servisu a údržbového programu po celou dobu životnosti vozidel. Současné portfolio CZ LOKO je nyní rozšiřováno o hybridní a duální vozidla s cílem dosáhnut co nejefektivnějšího a ekologického provozu výrobků CZ LOKO

Po více než 160 letech existence je Škoda Transportation, přímý pokračovatel strojírenských závodů založených 1859 hrabětem Valdštejnem, jednou z významných evropských společností v oboru dopravního strojírenství. Mezi hlavní produkty patří především nízkopodlažní tramvaje, trolejbusy, elektrické lokomotivy, příměstské vlakové jednotky, elektrické motory či kompletní pohony pro dopravní systémy. Zabývá se i vývojem v rámci digitalizace, IT a samozřejmě technologií pro dopravní prostředky a další odvětví.

ČD Cargo je největší český železniční nákladní dopravce nabízející přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další doplňkové služby. S ročním objemem přepravy zboží patří ČD Cargo mezi největší železniční dopravce v rámci členských zemí EU.

České dráhy jsou největší železniční společností v České republice. Skupina České dráhy zahrnuje České dráhy, a. s., (železničního dopravce v osobní dopravě) a její dceřiné společnosti včetně železničního nákladního dopravce ČD Cargo, a. s. Skupina ČD patří se svými 24 tisíci zaměstnanci mezi největší zaměstnavatele v České republice a mezi největší české společnosti podle konsolidovaných tržeb.

Siemens Mobility je lídrem v oblasti dopravních technologií pro železnici a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech, kterými jsou kolejová vozidla, automatizace železnice a elektrifikace, dopravní řešení na klíč a související služby. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravním operátorům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující, včetně garantované dostupnosti.

Vysoká škola logistiky (VŠLG) je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního typu, nabízející – jako jediná v ČR – tři stupně terciárního vzdělání (Bc., Ing., PhD.) v jedinečném studijním programu Logistika. Hlavním cílem studijních programů je vychovat odborníky pro konkrétní profese v logistice dopravy, služeb a v informačním managementu. Absolventi vysoké školy se stávají žádanými zaměstnanci významných českých i nadnárodních firem a to nejen v logistických odvětvích.

ČEZ ESCO (Energy Service COmpany) je členem skupiny ČEZ a strategickým partnerem pro státní správu, místní samosprávy a firemní sektor, průmyslové podniky a velké společnosti. Zajišťuje komplexní řešení energetických potřeb, včetně energetické optimalizace a dodávky energií. Operuje prostřednictvím dceřiných společností na českých i slovenských trzích. Další obchodní aktivity rozvíjí i v zahraničí na celoevropské úrovni.

GX Corpfin se zabývá vývojem, výrobou a dodávkami elektronických zařízení pro monitoring polohy, spotřeby paliva a provozních parametrů drážních vozidel pod obchodní značnou FleetEye. První generace systému FleetEye byla vyvinuta již v roce 2005. Systémy FleetEye umožňují železničním dopravcům rychlé a efektivní vyhodnocení provozu pro všechny úrovně řízení a správy vozového parku. V současnosti je systém FleetEye nainstalován na více než 850 lokomotivách a 5.000 železničních vozech v Česku, na Slovensku a v Maďarsku.

Správa železnic, státní organizace, vznikla 1. ledna 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb. jako Správa železniční dopravní cesty. Správa železnic zajišťuje ve smyslu zákona o dráhách provozování dráhy celostátní a drah regionálních ve vlastnictví státu, má na starosti jejich provozuschopnost a modernizaci a rozvoj v rozsahu nezbytném pro zajištění dopravních potřeb státu a dopravní obslužnosti. Správa železnic je členem Mezinárodní železniční unie UIC, Společenství evropských železnic a infrastrukturních společností CER a dalších významných železničních sdružení.

ČMŽO – elektronika je společnost zaměřující se na projekci, vývoj a výrobu řídících, bezpečnostních a podpůrných systémů, jejich integrací a zástavbou do železničních vozidel, zejména národních vlakových zabezpečovačů a ETCS.

Dále se zabývá renovacemi interiérů, exteriérů a celkovými modernizacemi / revitalizacemi železničních vozidel. Zakládáme si na kvalifikaci a odbornosti našich zaměstnanců, což jsou také základní prvky úspěchů naší společnosti. Za dobu naši působnosti jsme se stali jedním z hlavních partnerů pro české, ale i zahraniční železniční dopravce.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm cca 18 000 studentů. Pro akademický rok 2022/23 nabízí ČVUT svým studentům na 350 akreditovaných studijních programů a z toho přes 130 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků Metodiky 2017+ bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení se stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 2642 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 378. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro oblast „Engineering and Technology“ je ČVUT na 175. místě, v oblasti „Engineering – Civil and Structural" je ČVUT mezi 201.–220. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201.–250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 238. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems" je na 151.–200. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 251.–300. místě, v oblasti „Mathematics“ na 251.–300. místě.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE) je veřejná vysoká škola neuniverzitního typu. Vznikla 27. dubna 2006 a je tak nejmladší českou veřejnou vysokou školou. Vysokoškolský kampus na Okružní ulici v Českých Budějovicích je moderním areálem s bezbariérovým přístupem, se zcela novým komplexem špičkově vybavených laboratoří a s vlastní mateřskou a základní školou.

VŠTE nabízí perspektivní technické a ekonomické studijní programy (bakalářské a magisterské): Strojírenství, Pozemní stavby, Technologie a řízení dopravy, Logistika, Podniková ekonomika, Řízení lidských zdrojů, Business Analytik a Znalectví. Pro zahraniční studenty jsou k dispozici také studijní programy v anglickém jazyce.

VŠTE je profesně orientovaná – do výuky jsou pravidelně zapojováni odborníci z firem a povinná praxe trvá celý jeden semestr. Absolventi si díky tomu snadněji hledají práci a často navážou pracovní vztah s vybranou firmou již během studia.

Na škole působí řada studentských a sportovních spolků, například hokejový, florbalový, fotbalový, e-sportový, šachový nebo kroužek dronů. Studentská unie VŠTE organizuje kulturní a sportovní akce, ESN Buwdeis pomáhá studentům ze zahraničí, na škole funguje také Klub absolventů a Kariérní centrum. Bezbariérové centrum umožňuje studovat i lidem se speciálními vzdělávacími potřebami. Na VŠTE vzniká Podcast na Okružní a studenti i akademici organizují mnoho dalších aktivit v rámci třetí role vysoké školy.

ČEPRO zajišťuje především přepravu, skladování a prodej ropných produktů. V této oblasti poskytuje přepravní, skladovací a speciální služby ostatním subjektům. Jejím posláním je také ochrana zásob státních hmotných rezerv. Zároveň provozuje síť vlastních čerpacích stanic pod obchodním názvem EuroOil. Jako odpovědná firma se také významně soustředí na obnovitelné zdroje energie a rozvoj trhu alternativních paliv a bezemisní dopravy. Společnost ČEPRO v současnosti pracuje na řadě projektů ve vazbě na alternativní energie v dopravě, jako je například výstavba výkonných dobíjecích stanic, výstavba plnících vodíkových stanic a výroben „zeleného“ vodíku (elektrolýza), výstavba plnících stanic CNG a výstavba a provozování zkapalňovače zemního plynu (LNG) v areálu skladu a další.